Quy chế để quyết định làng văn hóa

Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin đã ký Quyết định số 01/2002/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá.

QUYẾT ĐỊNH 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN SỐ 01/2002/QĐ-BVHTT NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HOÁ, LÀNG VĂN HÓA, KHU PHỐ VĂN HOÁ 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN 

– Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996:

– Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ về chức năng: nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá – Thông tin:

– Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá – Thông tin cơ sở. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá.  

Điều 2: Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 3: Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hoá – Thông tin cơ sở, Giám đốc các Sở Văn hoá – Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá – Thông tin và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này. 

QUY CHẾ 

CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HOÁ, LÀNG VĂN HÓA, KHU PHỐ VĂN HOÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-BVHTT
ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin)
 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 

Điều 1.

1. Quy chế này quy định danh hiệu, tiêu chuẩn, thủ tục công nhận Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá cho các gia đình, làng, khu phố có nhiều thành tích trong “Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

2- Các gia đình, làng, khu phố có nhiều thành tích quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a- Các gia đình Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam:

b- Làng, thôn, ấp, bản, buôn, sóc… gọi chung là làng;

c- Khu phố, khối phố, tổ dân phố, khu tập thể… gọi chung là khu phố. 

Điều 2.

1- Danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá có 2 cấp công nhận:

a- Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá do Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh công nhận;

b- Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận.

2- Bộ Văn hoá – Thông tin Quyết định khen thưởng đối với những Làng văn hoá, Khu phố văn hoá xuất sắc được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị. 

Điều 3. Việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá, việc khen thưởng Làng văn hoá, Khu phố văn hoá xuất sắc phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn.                       

CHƯƠNG II
TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HOÁ, LÀNG VĂN HOÁ, KHU PHỐ VĂN HOÁ KHEN THƯỞNG LÀNG VĂN HOÁ, KHU PHỐ VĂN HOÁ XUẤT SẮC
 

MỤC 1 – TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HOÁ 

Điều 4. Tiêu chuẩn công nhận Gia đình văn hoá:

1- Gia đình ấm no, hoà thuận, tiến bộ, khoẻ mạnh và hạnh phúc:

a- Gia đình có kinh tế ổn định, hoà thuận có kỷ cương nề nếp, không có người mắc các tệ nạn xã hội;

b- Thực hiện Nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục, không sử dụng văn hoá phẩm thuộc loại cấm lưu hành;

c- Trẻ em đang độ tuổi đi học đều được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học trở lên;

d- Các thành viên trong gia đình chăm lo rèn luyện sức khoẻ, giữ gìn vệ sinh và phòng bệnh.

2- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân:

a- Các thành viên trong gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b- Giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và nếp sống văn hoá nơi công cộng;

c- Tham gia bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh của địa phương.

3- Thực hiện kế hoạch hoá gia đình:

a- Mỗi cặp vợ chồng sinh con không vi phạm chính sách kế hoạch hoá gia đình;

b- Có kế hoạch phát triển kinh tế, làm giầu chính đáng;

c- Có kế hoạch tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm.

4- Đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư:

a- Đoàn kết với cộng đồng dân cư, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, khi khó khăn, hoạn nạn;

b- Tham gia hoà giải các mối quan hệ bất đồng trong địa bàn dân cư;

c- Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhằm xây dựng địa bàn dân cư ổn định, vững mạnh; vận động các gia đình khác cùng tham gia. 

Điều 5. Gia đình văn hoá do Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh công nhận:

1- Về tiêu chuẩn:

a- Đặt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Quy chế này;

b- Có từ 3 năm liên tục trở lên, được Ban vận động “Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” xã, phường, thị trấn bình xét là Gia đình văn hoá;

2- Hồ sơ đề nghị gồm có:

a- Công văn đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

b- Báo cáo thành tích 3 năm liên tục của Gia đình văn hoá, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

c- Biên bản họp xét và đề nghị của Ban vận động “Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” xã, phường, thị trấn.

3- Căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Phòng Văn hoá – Thông tin có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thi đua – Khen thưởng cùng cấp kiểm tra, đánh giá và đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh xét quyết định công nhận Gia đình văn hoá. 

Điều 6. Gia đình văn hoá do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận:

1- Về tiêu chuẩn:

a- Đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Quy chế này;

b- Có từ 5 năm liên tục trở lên được Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh công nhận là Gia đình văn hoá;

2- Hồ sơ đề nghị gồm có:

a- Công văn đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

b- Báo cáo thành tích 5 năm liên tục của Gia đình văn hoá, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh;

c- Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng thi đua huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

3- Căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Sở Văn hoá – Thông tin có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thi đua – Khen thưởng cùng cấp kiểm tra, đánh giá và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định công nhận Gia đình văn hoá. 

Loading Facebook Comments ...